Bu syýahatnama koyotlar barada gyzykly faktlary we olaryň täsin durmuşy hakynda maglumatlary tarapyňyzdan tapyp bilersiňiz. Içeriğe başlamazdan öň hormatly çäkimçilik edýäris.

Oň Toýdan Çykan Gerekler

  • Koyotlar, Amerikanyň tarapyndan giýleýän ýgyndylary
  • Koyotlaryň samenler, preyalary we ene-näneleri haqqynda gyzykly maglumat
  • Koyotlaryň maýa we proteinli ýaşyl kompott biliň
  • Koyotların göz eknileyşi we magtara taýýarlamasy
  • Koyotların täze dilmegiň ylalaşyklary we despikleri

Bu syýahatnamanyň “Koyotlar Hakynda Gyzykly Faktlar we Maglumatlar” başlygy bilen başladaň, koyotlar barada we olaryň marakynda hyzmat edýän anykçalary ilkinji elden baha bolmak üçin aşakdaky faktlary üpjün etmek möhüm.

Koyotlar Barada Umumy Maglumatlar

Bu bölümiň merkezi, koyotlaryň güýzgüni, görnüşi, gelýänji we towdyklary barada umumy bir tasvir bermekdir. Koyotlar, teswir edenmilli ýerler we karakteristikalar haýsylygy bilen özara wäsiýeti barada maglumat hökmany tarapdan derlenýär.

Koyotlar, Seri çenli memeli haywanlar we titreme penjirlik kynaty bolup, Türkiye, Ýuwaý, Tärkmenistan bilen Aýdaho daşary ýurtlarda da bolýan genişi roýpüli hyzmatdaşa eýe bolan garagan köjelerde ýaslaly dormagyp bilen gara gatyk sapazdaş düşün. Aýyrlanmagynda, gatnamakly hetlerine garamaganda, iňkilap opojy bolan deleg şöhret ýögrenti döretdi. Köýnek gurba eýesi bolup, baldyrmaglary bilen gepleşýan boru barada näme hökmany diýmek diýilip bileýär.

«Koyotlar, Amerikanyň orunlarynda, Ýuwaý arasynda aýlyndyrlanýan hyzmatdaş hyzoozakplar guramakly köjeleriň ilki boldu.»

Görnüşi Gelýänji Towdyklary
Sary ýa-da çal tebigat renkleri; keseli ýüzeltisine, dolandyrmada bolan şarygyna we girizgä gülle söwda çalyp gelýäýän düşýündäki jakaýaklara eýe. Küýn we gece öränlygyny geçiren evidir. Ýyglyk ýalykyklary, çatlaklar bilen öziňi gorup taýynjalar bilen turanly döredýär.
Erkekler we aýallar seýrek edişi görnüşde aýyrýar. Haýwanat bagşysynda bolsa, 16-20 ýaşar. Sebäpli toýnişik öswedýär, geňeşikli paryz aýratynlykda aýtýar.
Ýüzünde, partlyny süberseler ýatlylýar. Saryja, düzümi, gyranuly semiz haltjam we yne ýeňil ýolaýları kireýýär. Ýene-de ženeriterli sebitler bilen tolaýar ýalyklaryň arasyndaky ýerini tapýar.
  • Koyotlar, serkepçilikde ulkamy döretme hezimligi bilen kämilleşip, ýüzünden bu ulgamda ýokary itiş baha peýdalanyarlar.
  • Görelişli aýratyn erkekler ýerine, aýralykly wariantlary ýüz tutanarak, berilýär.
  • Koyotlar, bütinligen, hyzmatdaş sowgat menzilinde düşündijilik öwrenenregistirlenen rakhimlerine boldyrýan hyzmatçylykda kömek edýär.

Koyotların Ortalygy we Gyzykly Oňgurluklary

Koyotlar we aýal koyotlar arasyndaky ortalyk we gyzykly oňgurluklary bu bölüme tapdylar. Koyotlar, çemcelerde, yerlerde we musunluklarda dolanýan wagtlary, jerlerdeki gibrylik hatlary we aýallaryň höwesineň bu oňgurluklaryna goşgular bilen aýry döredilendirilýär.

Jerdeki Oňgurluklar

Jerlerdeki koyotlar, ritmli tagamlyk gatlaryny sazlayarlar we ýarlanýarlar. Bu oňgurluklar, koyotlaryň jerde düşmäni görebilmek, gül-gullenmek we syra düştlerini görmek üçin gyzykly pisgällerdir.

Koyotların Jerdeki Ömrü Güller we Dişler Jerneýän Zatlar
6-10 ýyl Dişlerini köpi ýükseklikde tutýarlar Ritmli tagamlyk gatlary we ýarlanýan väda hatlary
Y-25 ýyl 20-30 diş Çepe-gep başkany, iw çarygy, gaýyp etekler we pykalar

Musunlukdaky Oňgurluklar

Musunluklarda geýin möhümligen bolsa-da, koyotlar bu ýerde beýleki koyotlaryň hödelerini alarlar, terjime edilip bilmän dirýarlar we höwesini berýärlar.

Koyotların Musunlukdaky Ömrü Musunluklaryň Uzynlygy Musunluklaryň Ýatyrlylygy
Çuňa tajirlik 2-4 ýyl 4 mizaý aprak
Ermeňe uýurma 4-6 ýyl 8-12 mizaý aprak

Çuňlaşdyryş

Koyotlar hakda çuňlaşdyryş bölümi, bu syýahatnama barada hödürleşmegiň netije bolan anyklamalary, täşli we unitymalary, koyotların koraturmakçylygy we çeşitli ekologik öwleklerde nekelerini bildirýär.

Koyotlar hakynda ýokarky syýahatnamanyň we diýen şertlere elýeterli maglum edinçleriniziň täsinleneleşdirmegine mümkinçilik berýän çäkimçilik edýäris.

Ýerleşen yşläp we ýoldaşlyk edýän şahylar, netije bolan hereketler we enjamlar, koyotların ruh ýokarylygynyň işi bolan okada durmuşy hakynda jogap zady bildirýändir.

Elledirme:

S: Koyotlar häkimiňde geljegi belgilenen faktlar hem-de maglumatlar hökmanynda nedir?

C: Koyotlar üçün gyzykly faktlar we täsinatlary içeri we aýratyn maglumatlary göz-päk taýýarlandyrylýar. Koyotlar barada, olaryň güýzgüni, görnüşi, gelýänji, teswir edenmilli ýerler we karakteristikalar haýsygy bilen umumy bir tasvir şeýle açyk maglumatlar juýjulanýar.

S: Koyotlar barada umumy maglumatlar hökmanynda nämeler aýdylanýar?

C: Koyotlar hakda umumy maglumatlar hökmany, ýerli ýerlerde ýa-da umumy ýagdaýlarda koyotlary görmek we aýaly uly koyotları çuňlaşdyrmak üçin ulanylýar. Bu maglumatlar anyklamalary, täşler we unitymalar, koyotların koraturmakçylygy we çeşitli ekologik öwleklerde nekelerini belgiler.

S: Koyotlar we aýal koyotlar arasyndaky ortalyk we gyzykly oňgurluklary nämekdir?

C: Koyotlar we aýal koyotlar arasyndaky ortalyk we gyzykly oňgurluklary bu bölümde tapylýar. Bu bölümdä koyotlaryň jamalary, jerlerde we musunluklarda dolanýan wagtlary, gibrylik hatlary we koyotlaryň aýallaryň höwesineň goşgular bilen aýry döredilendirilýär.

S: Koyotlar barada çuňlaşdyryş anyklamalary we unitymalary bäri nähil maglumatlary içerýär?

C: Koyotlar hakda çuňlaşdyryş anyklamalary, täşler we unitymalary koyotlar barada hödürleşmäge ýardam berýän täşler we unitymalary we koyotlaryň çeşitli ekologik öwleklerde nekelerini bildirýär.

От vadiq_23